"Portret Świętego Mikołaja"

pobrane.jpg

Miejski Konkurs Plastyczny „Portret Świętego Mikołaja''

 

CELE KONKURSU:

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci;

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych;

- prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej;

- pogłębianie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 lat z przedszkoli w Puławach.
 2. Termin składania prac: do 02.12.2022r. (liczy się termin dostarczenia do organizatora).
 3. Technika wykonania prac: dowolna (bez użycia materiałów sypkich-cukier, ryż, kasza itp.).
 4. Do wykonania pracy można użyć materiałów wtórnych, ekologicznych.
 5. Format prac: A4 lub A3.
 6. Tematyka prac: prace plastyczne przedstawiające Świętego Mikołaja.
 7. Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę (litery drukowane) przyklejoną na odwrocie pracy: (imię i nazwisko dziecka, nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy - do przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego) oraz zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych – załącznik.
 8. Z każdej placówki można nadesłać maksymalnie 3 prace.
 9. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora.
 10. Autorzy nagrodzonych prac (miejsca I, II, III oraz ewentualne wyróżnienia) otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą lub dostarczone do placówki.
 11. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa, nauczyciele podziękowania (wysłane będą na adres mailowy przedszkola).
 12. Rozstrzygnięcie konkursu: 06.12.2022r.
 13. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
 14. Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez organizatora.
 15. Prace zostaną zaprezentowane na zorganizowanej w szkole wystawie i na stronie internetowej szkoły.
 16. Prace proszę przynieść lub przesyłać do sekretariatu na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Polskich Lotników

 1. Niemcewicza 4

24-100 Puławy

z dopiskiem: konkurs „Portret Świętego Mikołaja”

 1. Koordynatorzy konkursu: Paulina Zielińska, Karolina Budnik, Anna Mielczarska.
 2. Udział w konkursie oraz przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga organizator konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.

 

KRYTERIA OCENY:

-poziom artystyczny i estetyka prezentowanych prac,

-indywidualne potraktowanie tematu,

-zgodność pracy z tematem przewodnim,

-samodzielność wykonania pracy przez dziecko.

 

załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

 

…………………………………………………………………………

nazwa i adres placówki

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego / dziecka  ………………………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) przez Szkołę Podstawową nr 6 im Polskich Lotników w Puławach, w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany i przyjmuję do wiadomości, iż:

1) Dane osobowe podane w karcie uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w konkursie.

2) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.

 

                                                                 ..............................................................................................................

                                                                           (data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

Powrót na początek strony