Rada Rodziców

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty i innych ustaw dokonana ustawą z dnia 11.04.2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007r. Nr 80, poz. 542) ma na celu podniesienie rangi i zwiększenie roli rodziców w funkcjonowaniu szkoły.

        

DO ZADAŃ RADY RODZICÓW NALEŻY:

 1. Współdziałanie w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły. 
 2. Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły. 
 3. Współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły. 
 4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, zakładami pracy i instytucjami. 
 5. Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu działającemu w szkole. 
 6. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły zwłaszcza na działalność opiekuńczo- wychowawczą. 
 7. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 
   • programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli; 
   • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie  treści i działania o charakterze profilaktycznym  skierowane do uczniównauczycieli i rodziców. 
  1. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
  2. Opiniowanie podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację.

   

  Zmiana numeru rachunku

  Rady Rodziców!!!

  Od dnia 1 marca 2023 r. Rada Rodziców posiada
  NOWY NUMER rachunku bankowego.

  26 1020 3219 0000 9802 0179 6499

  PKO Bank Polski SA

  Poprzedni numer rachunku został zamknięty.

   

   

  Bardzo prosimy o wpłaty na Radę Rodziców


  Składka na Radę Rodziców – za 1 dziecko 40 zł,

  za 2 – 30 zł,

  za kolejne dziecko – zwolnione.

   

  Rada Rodziców

  RADA RODZICÓW POWOŁANA W WYNIKU GŁOSOWANIA PREZYDIUM RADY RODZICÓW, W SKŁADZIE:

  PREZYDIUM RADY RODZICÓW W SKŁADZIE:

  1. Paula Samołyk – przewodnicząca Rady Rodziców
  2. Milena Sokołowska – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
  3. Małgorzata Oraniec- sekretarz

  Powrót na początek strony