Procedury bezpieczeństwa

bezpieczeństwo.png

Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 01.09.2022 r.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI

W OKRESIE PANDEMII COVID-19

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. POLSKICH LOTNIKÓW W PUŁAWACH

PONIŻSZE PROCEDURY DOTYCZĄ WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I ZAJĘĆ, ORGANIZOWANYCH W SZKOLE

 

 

Puławy, dn.01.09.2022r.

Organizacja zajęć

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

 2. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się. Codzienna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka.

 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez  objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

 4. Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci do szatni, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.

 5. Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli ręce wodą z mydłem.

 6. Opiekunowie powinni przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym jako elementu obowiązującego ich regulaminu szkoły.

 7. Rodzice i opiekunowie mogą przebywać w na terenie szatni (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej)bez samodzielnego poruszania się po szkole. Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.

 8. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

 9. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego bądź innych urządzeń do  bezdotykowego pomiaru temperatury.

 10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

 11. Rekomenduje się zapewnienie takiej organizacji pracy i jej koordynacji, która uniemożliwi nadmierne grupowanie się osób (szczególnie uczniów).

 12. Obowiązują ogólne zasady higieny:

 • częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),

 • ochrona podczas kichania i kaszlu,

 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

 • niedzielenie się zaczętym jedzeniem.

 1. Zaleca się regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących, infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć.

 2. Zaleca się wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w  czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.

 3. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

 4. Zaleca się, aby uczniowie nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Opiekunowie dziecka powinni zadbać o  regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i innych rzeczy.

 5. Dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego regulaminu lub procedur bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie szkoły.

 

Higiena, czyszczenie lub dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni

 1. Rekomenduje się, aby wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do szkoły (w tym rodzice uczniów), zachowały higienę rąk, a jeżeli jest to możliwe, myły ręce.

 2. Zaleca się regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły. Należy zapewnić regularne czyszczenie i napełnianie dozowników z mydłem.

 3. Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

 4. Zaleca się monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.

 5. Jeżeli w szkole stosuje się środki do dezynfekcji powierzchni, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a jeżeli są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk również instrukcje dezynfekcji.

 7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym o ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.

 8. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w  sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.

 9. Należy regularnie opróżniać i czyścić kosze na odpady.

 10. Dyrektor szkoły ustala z podmiotem zewnętrznym zasady korzystania z udostępnianej infrastruktury szkoły.

Gastronomia

 

 1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia, jadalnia, inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków) w szkole należy zapewnić warunki higieniczne wymagane przepisami prawa.

 2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne i odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych.

 

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia choroby zakaźnej u pracowników

 1. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z  Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.

 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.

 4. Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zarządzenie.jpeg

 

Powrót na początek strony