Aktywna tablica

Aktywna tablica.jpg

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 

 

Nazwa programu: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” 

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4,  Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 10 w Puławach” 

Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie: 45/AT/2021 z dnia 18 października 2021 r. 

Okres realizacji zadania: od 18.10.2021 r. do 31.12.2021 r. 

DOFINANSOWANIE: 175 000 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 218 750 zł 

W związku z realizacją przez Miasto Puławy w 2021 r. Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 10 w Puławach zakupiony zostanie sprzęt, pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 


 

PROGRAM AKTYWNA TABLICA

w Szkole Podstawowej nr 6 im. Polskch Lotników w Puławach

 

W roku szkolnym 2021/22 nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w rządowym programie „Aktywna Tablica".

W związku z tym, że w szkole funkcjonują klasy integracyjne, tym razem wsparcie finansowe kierujemy właśnie do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Naszym nadrzędnym celem było doposażenie szkoły w nowoczesne środki nauczania TIK oraz rozwijanie kompetencji uczniów ze SPE i nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych oraz zajęciach specjalistycznych (rewalidacji, zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, logopedii, itp.)

W ramach udzielonego wsparcia finansowego, które wynosi 40 360 zł, zakupiliśmy sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii o wartości 31 610 zł. Wśród tych zakupów znalazły się min.:

  • mobilny monitor interaktywny 55 cali,
  • 3 Laptopy Lenovo,
  • specjalistyczne programy interaktywne do diagnozy i terapii logopedycznej, dysleksji, dyskalkulii, terapii uczniów ze spektrum autyzmu, terapii zapobiegającej trudnościom w zakresie pisania, czytania i liczenia, a także terapii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Pozostałą kwotę, czyli 8 750 zł, stanowi rzeczowy wkład własny.

Za rzeczowy wkład własny uznajemy część sprzętu i urządzeń TIK, w które wyposażyliśmy zmodernizowaną w czasie wakacji tego roku pracownię komputerową. Dostosowaliśmy ją do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wymieniliśmy wszystkie komputery i monitory. Zakupiliśmy wiele urządzeń, ułatwiających uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pełne uczestnictwo w zajęciach z informatyki. Wśród tego sprzętu znalazły się min.: klawiatury BigKeys, czyli klawiatura z dużymi klawiszami, wersja kolorowa (klawisze są cztery razy większe niż na standardowej klawiaturze, a napisy dziesięć razy większe, mimo to, dzięki pomysłowemu projektowi Big Keys, zajmuje taką samą powierzchnię na biurku, jak tradycyjna klawiatura), a także powiększone Track Balle, czyli odwrócona powiększona mysz komputerowa dla osób, które nie mogą obsługiwać zwykłej „myszy” ze względu na mniejszą sprawność rąk. Duże klawisze oraz kontrastowe znaki, a także powiększone elementy sprawiają, że nowy sprzęt komputerowy i urządzenia TIK są pomocną dla osób słabo widzących, dla dzieci rozpoczynających pracę z komputerem, a także dla uczniów, mających problemy z obsługą tradycyjnej klawiatury ze względu na niedowłady czy porażenia.

Realizacja projektu obejmuje wszystkie oddziały szkolne 0 – 8.

Wybrane w projekcie pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii wraz z laptopem, zostaną wykorzystane do diagnozy, terapii i kształcenia uczniów ze SPE, co pozwoli im korzystać z możliwości TIK w edukacji. Laptop jest niezbędny do ich działania. Zakupione pomoce wesprą szkołę w procesie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pomoce multimedialne będą wykorzystane w pracy stacjonarnej oraz zdalnej na zajęciach indywidualnych i grupowych. Wykorzystanie multimedialnych programów zwiększy zaangażowanie dzieci w proces uczenia się i pomoże osiągnąć zakładane cele. Umożliwi to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w dorosłym życiu.

W zakupiony sprzęt przewidziano wyposażenie 7 sal lekcyjnych. Będą z niego korzystać specjaliści (logopedzi, rewalidatorzy itp.), a także inni nauczyciele, pracujący z uczniami ze SPE. Wprowadzanie nowoczesnych, technologicznych rozwiązań w szkole sprawia, że dzieci chętniej się uczą, lepiej przyswajają zagadnienia oraz rozwijają swoje zainteresowania. Pomaga uczniom oraz nauczycielom rozwijać umiejętność stosowania nowoczesnej technologii informacyjno - komunikacyjnej, co jest głównym punktem w zapewnieniu wysokiej jakości edukacji.

Z pewnością nauczyciele naszej szkoły będą potrafili w pełni wykorzystać możliwości zakupionego sprzętu i programów multimedialnych, ponieważ posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami ze SPE (od 20 lat prowadzimy klasy integracyjne). Dodatkowo w tym roku nasi nauczyciele biorą udział w Programie Lubelskiej Akademii Cyfrowej w ramach projektu „Lekcja Enter”.

Powrót na początek strony