ASPE

ASPE logotyp.png

Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”


Miasto Puławy dn. 20 stycznia 2022 r. podpisało umowę o powierzenie grantu o numerze 006/ASPE/2022 z Fundacją Edukacyjną ODITK z siedzibą w Gdańsku, na dofinansowanie projektu grantowego pn.: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”

Grafiki Fundusz Europejski Flaga Polski.png

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Okres realizacji: 20.01.2022 r. – 15.01.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 156 732,40 zł

Wartość dofinansowania: 156 732,40 zł

Miasto Puławy dn. 20 stycznia 2022 r. podpisało umowę o powierzenie grantu o numerze 006/ASPE/2022 z Fundacją Edukacyjną ODITK z siedzibą w Gdańsku, na dofinansowanie projektu grantowego pn.: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczna na rynku pracy, gospodarki i edukacji ” Działanie 2.11 „Wysoka jakość systemu oświaty”.

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych. Projekt polega na zatrudnieniu asystenta ucznia (ASPE) i sfinansowaniu jego wynagrodzenia przez okres 10 miesięcy pracy.

W projekcie realizowanym przez Miasto Puławy biorą udział 4 placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach i Miejskie Przedszkole nr 3 w Puławach. W ramach projektu zostanie zatrudnionych 5-ciu ASPE.

W szkole Podstawowej nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach zatrudnionych jest dwóch ASPE dla dwóch uczniów z niepełnosprawnościami.

Powrót na początek strony