Zapraszamy do udziału w Miejskim Konkursie Plastycznym "Portret Świętego Mikołaja"

pobrane.jpg

Miejski Konkurs Plastyczny „Portret Świętego Mikołaja''

 

CELE KONKURSU:

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci;

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych;

- prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej;

- pogłębianie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

 

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 lat z przedszkoli w Puławach.

2. Termin składania prac: do 30.11.2023r. (liczy się termin dostarczenia do organizatora).

3. Technika wykonania prac: dowolna (bez użycia materiałów sypkich-cukier, ryż, kasza itp.).

4. Do wykonania pracy można użyć materiałów wtórnych, ekologicznych.

5. Format prac: A4 lub A3.

6. Tematyka prac: prace plastyczne przedstawiające Świętego Mikołaja.

7. Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę (litery drukowane) przyklejoną na odwrocie pracy: (imię i nazwisko dziecka, nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy - do przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego) oraz zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych – załącznik.

8. Z każdej placówki można nadesłać maksymalnie 2 prace.

9. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora.

10. Autorzy nagrodzonych prac (miejsca I, II, III oraz ewentualne wyróżnienia) otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą lub dostarczone do placówki.

11. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa, nauczyciele podziękowania (wysłane będą na adres mailowy przedszkola).

12. Rozstrzygnięcie konkursu: 06.12.2022r.

13. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

14. Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez organizatora.

15. Prace zostaną zaprezentowane na zorganizowanej w szkole wystawie i na stronie internetowej szkoły.

16. Prace proszę przynieść lub przesyłać do sekretariatu na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Polskich Lotników

ul. Niemcewicza 4

24-100 Puławy

z dopiskiem: konkurs „Portret Świętego Mikołaja”

17. Koordynatorzy konkursu: Karolina Budnik, Ilona Pająk, Agnieszka Kozak, Monika Kalinowska.

18. Udział w konkursie oraz przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

19. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga organizator konkursu.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.

21. Telefon kontaktowy: Karolina Budnik 512082816

 

KRYTERIA OCENY:

-poziom artystyczny i estetyka prezentowanych prac,

-indywidualne potraktowanie tematu,

-zgodność pracy z tematem przewodnim,

-samodzielność wykonania pracy przez dziecko.

Powrót na początek strony